Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO myKotty.pl

z 22-12-2022

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna dokonująca ze sprzedawcą lub usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna

prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru

zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji,

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.mykotty.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mykotty.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. a) Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

b) Szkolenie - oznacza płatną usługę szkolenia, udziału w konferencji, webinaru, która obejmuje zajęcia, lub/i prelekcje, dydaktyczne mające na celu uzyskanie, uzupełnienie, bądź doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Udział w płatnej usłudze może być zakupiony za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej. Usługa ta może być przedmiotem umowy sprzedaży. Usługa jest organizowana przez Sklep w konkretnym miejscu i czasie, jak też drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub innej formy elektronicznego świadczenia usługi wskazanej przed złożeniam zamówienia.

c) Treść cyfrowa - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

d) Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy   myKotty sp. z o.o. prowadzącym działalność gospodarczą w

Poznaniu 60-855, ul. Petera Mansfelda 4, NIP: 781-197-79-85, Regon: 380934797, zarejestrowanym

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000743289 z dnia 19-12-2018

a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru lub Szkolenia.

10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.mykotty.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.mykotty.pl, prowadzony jest przez 

myKotty sp. z o.o. prowadzącym działalność gospodarczą w Poznaniu 60-855, ul. Petera Mansfelda 4, NIP: 781-197-79-85, Regon: 380934797, zarejestrowanym

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000743289 z dnia 19-12-2018  (https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs)

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa myKotty sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mykotty.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dane osobowe

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. myKotty sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez myKotty sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię myKotty sp. z o.o..

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody myKotty sp. z o.o.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla myKotty sp. z o.o.,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.8. Dane osobowe:

1. myKotty sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i pozyskuje te dane od klientów.

2. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.

3. myKotty sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych.  Forma kontaktu: mykotty@mykotty.pl

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony, minimum 5 lat z uwagi na prawo podatkowe, jak również ze względu na politykę rabatową, oraz organizowanie ofert specjalnych.

5. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Administrator danych zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Sklep nie wykorzystuje tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

 

IV. Procedura zawarcia i rozwiązania Umowy sprzedaży

4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.mykotty.pl, dokonać wyboru towarów i/lub szkolenia i ich ilości w sztukach, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów i/lub Szkolenia przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru i Szkolenia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z myKotty sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "mykotty.pl - potwierdzenie otrzymania zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mykotty.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4.11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia z przyczyn od niego niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić Szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej Szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało odbyć się Szkolenie, wystąpienie przypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się Szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu, itp.), bądź nieotrzymania minimalnej liczby rezerwacji miejsc. W takim przypadku Klienci, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru, skorzystać z takiego samego Szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne Towary bądź usługi dostępne na Stronie lub uzyskania zwrotu pieniędzy. W przypadku odwołania Szkolenia, Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów przejazdu, rezerwacji hotelowych i innych kosztów związanych z udziałem w Szkoleniu za wyjątkiem zwrotu uiszczonej na rzecz Sprzedawcy opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu.

4.13. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Klient nie może wziąć udziału w Szkoleniu - można scedować prawo do Szkolenia na osobę trzecią (wymagana jest pisemna deklaracja zawierająca imię i nazwisko nowej osoby, przesłana na e-mail: mykotty@mykotty.pl). W przypadku braku przeniesienia praw na osobę trzecią, Klient traci prawo do zwrotu wpłaconych środków, za wyjątkiem sytuacji opisanych w par. VII.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku wysyłki do krajów Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej proszę o kontakt mailowy mykotty@mykotty.pl w celu ustalenia kosztów dostawy.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą:

a.) Przesyłka kurierska InPost 14,50 zł (płatność z góry) lub kurierem DPD 17,50 zł za jedną paczkę o objętości 0,24 m sześciennego (np. karton o wymiarach 80x60x50 cm).

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia lub w przypadku przekroczenia objętości 0,24 m sześciennego w odrębnej wiadomości e-mail.

c.) Przesyłką kurierską DPD lub InPost za darmo dla zamówień powyżej 250 zł (płatność z góry).

d.) Przesyłka kurierska InPost od 17,99 zł (za pobraniem) lub DPD 19,50 zł (za pobraniem) za jedną paczkę o objętości 0,24 m sześciennego (np. karton o wymiarach 80x60x50 cm).

e) Wysyłka do paczkomatów InPost -  12,50 zł (opcja dostępna dla towarów które mieszczą się do paczkomatów) 

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia lub w przypadku przekroczenia objętości 0,24 m sześciennego w odrębnej wiadomości e-mail.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 4 dni roboczych licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia.

5.4. Dostawa Szkolenia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej i rozumiana jest jako zarezerwowanie miejsca podczas Konferencji lub w przypadku usługi elektronicznej w postaci dostępu do plików elektronicznych.

5.5 Jeśli Klient nie odbierze przesyłki i zostanie ona do nas zwrócona wysyłamy przesyłkę drugi raz bezpłatnie, za wyjątkiem przesyłek za pobraniem, wówczas ponowna wysyłka może nastąpić dopiero po dokonaniu przedpłaty za Zamówienie.

Jeżeli Klient drugi raz nie odbierze przesyłki to dokonujemy zwrotu kwoty Zamówienia pomniejszonego o koszt wysyłki przesyłki, chyba że pierwsza wysyłka była gratisowa, wówczas zwrot pomniejszamy o koszt dwóch wysyłek.

 

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego PL11 1140 2004 0000 3502 7791 1613,

 

b.) kartami kredytowymi Maestro i VISA za pośrednictwem serwisu PayU - karta kredytowa zostaje obciążona w momencie dokonania płatności,

c.) za pośrednictwem serwisu IAI shop oraz PayU,

d) za pośrednictwem systemu Paypal,

e) za pobraniem.

  

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 100 dniowy termin do odstąpienia od umowy.

7.2. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 100 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 100 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas drogą pocztową myKotty sp. z o.o., ul. Petera Mansfelda 4 w Poznaniu 60-855, lub za pomocą e-maila mykotty@mykotty.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

7.4. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który został przesłany w e-mailu z potwierdzeniem dokonania zakupu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.5. Skutki odstąpienia od umowy

a.) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

b.) Towar zostanie odebrany przez nas - zostaniecie Państwo poinformowani o terminie odbioru. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w oryginalny karton lub odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszty związane z odebraniem Towaru ponosimy my pod warunkiem skorzystania z kuriera wskazanego i awizowanego przez nas. Jeżeli Klient podejmie decyzję o odesłaniu Towaru samodzielnie, na własny rachunek, wówczas koszty odesłania Towaru nie będą zwracane.

c.) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

d) Zwroty w ramach oferty specjalnej Wielokłaki (zakup 2 lub więcej sztuk tego samego produktu):
- w przypadku gdy klient zwraca wszystkie produkty zakupione w ofercie specjalnej Wielokłaki – zwracamy wartość całego zamówienia,
- w przypadku gdy klient zakupił produkty w ofercie specjalnej Wielokłaki i chce zostawić tylko 1 szt., a pozostałe zwrócić, wówczas cena za tę 1 pozostawioną sztukę obowiązuje jak przy zakupie 1 sztuki.

7.6. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w par. VII pkt. 7.1, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny uzgodnionej w umowie.

7.7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącego Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wypełnił w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

7.8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczenie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełniane świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. myKotty sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mykotty@mykotty.pl. myKotty sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. myKotty sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić myKotty sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: myKotty sp. z o.o., ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań, mailowo pod adres mykotty@mykotty.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. myKotty sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

X. Zasady publikowania opinii/recenzji 

10.1 Aby Opinia mogła być opublikowana w Sklepie Internetowym powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny. 

10.2 Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi Opiniami Klientów. 

10.3 W celu opublikowania Opinii Klient powinien podać następujące dane, tj.:

a) ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek dla kluczowych cech produktu,

b) oznaczenie Klienta (imię lub nick),

c) adres e-mail (niewidoczny dla innych Klientów sklepu),

d) treść Opinii

a następnie oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść oraz kliknąć odpowiedni przycisk potwierdzający dodanie Opinii. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi. 

10.4 W procesie dodawania opinii Sklep umożliwia podanie danych, pozwalających na potwierdzenie zakupu opiniowanego produktu w sklepie www.mykotty.pl. Po potwierdzeniu tych danych i spełnieniu przez Klienta warunków dodawania opinii, o których mowa poniżej, Sklep dodatkowo oznaczy taką opinię jako "potwierdzony zakup". 

10.5 Opinia nadesłana przez Klienta zostanie opublikowana po weryfikacji przez Sklep pod kątem zgodności jej treści z zasadami przewidzianymi w Regulaminie. Sklep jest uprawniony do decydowania o umieszczaniu w Sklepie lub odrzucaniu nadesłanej Opinii w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność wskazana w  punkcie 10.7 Regulaminu. Decyzja o umieszczaniu w Sklepie lub odrzucaniu nadesłanej Opinii następuje w terminie do 5 dni roboczych liczonych od momentu przesłania Opinii przez Klienta. O odrzuceniu Opinii Klient jest informowany w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu dodawania opinii, wraz z podaniem przyczyny odrzucenia opinii. Klient ma możliwość ponownego umieszczenia Opinii spełniającej warunki niniejszego Regulaminu. 

10.6 Klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie. 

10.7 Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Opinii, w przypadku gdy:jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc lub obraża uczucia religijne, narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności, zawiera dane osobowe, teleadresowe, adresy mailowe lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt itp.,zawiera odnośniki do innych stron internetowych, a w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen, zawiera cenę produktów, zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym, nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu, dodawana jest wielokrotnie przez tego samego Użytkownika i/lub o tożsamej treści, jest zamieszczana przez automaty, tzw. boty,

10.8 Treści Opinii Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości. 

10.9 Ocena Klientów dla produktu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen Klientów. Oceny poszczególnych cech mają jednakową wagę przy wyliczaniu średniej. Średnia nie uwzględnia Opinii, co do których odmówiono publikacji na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

XI. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

11.1.Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11.2.W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy myKotty sp. z o.o. a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy myKotty sp. z o.o. a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę myKotty sp. z o.o.

11.4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.5 Wszelkie zmiany Regulaminu będą umieszczane na niniejszej stronie.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejszy strona internetowa („Serwis”) jest obsługiwana przez 

myKotty sp. z o.o. prowadzącym działalność gospodarczą w Poznaniu 60-855, ul. Petera Mansfelda 4, NIP: 781-197-79-85, Regon: 380934797, zarejestrowanym

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000743289 z dnia 19-12-2018  („Administrator”).

Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

myKotty sp. z o.o. przetwarza dane osobowe i wrażliwe w oparciu o przepisy prawa, m.in.

    1. Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926   – tekst jednolity)
    2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.)
    3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym poniżej.

§1. Definicje

 

1.        Administrator 

myKotty sp. z o.o. prowadzącym działalność gospodarczą w Poznaniu 60-855, ul. Petera Mansfelda 4, NIP: 781-197-79-85, Regon: 380934797, zarejestrowanym

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000743289 z dnia 19-12-2018, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do

informacji w urządzeniach Użytkownika.

2.        Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3.        Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4.        Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5.        Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach): http://mykotty.pl

6.        Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7.        Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

§2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

1.        Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.        Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a)        Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

b)        Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3.        Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 

 

§3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

1.        Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a)        konfiguracji Serwisu - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

b)        analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)        świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika;

2.        Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a)        konfiguracji Serwisu - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu (administrator Cookies IAI S.A. z/s w Szczecinie);

b)        analiz i badań oraz audytu oglądalności - zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA;

c)        świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google Adwords – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA, Adpilot Sp. z o.o. z/s w Warszawie

 

§4. Przekazywanie niektórych danych osobowych

1. Sklep korzysta z pixeli śledzących takich jak Google Analytics, Facebook

2. W celu realizacji zamówienia niektóre dane osobowe są przekazywane w związku z poniższymi czynnościami:

a) w celu realizacji procesu płatności,

b) w celu realizacji usługi kurierskiej,

c) w celu realizacji usługi logistycznej,


d) obsługa biura księgowego,


e) oprogramowanie sklepu IAI s.a.

 

 

 

§5. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

1.        Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.        Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3.        Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

§6. Zmiany polityki ochrony prywatności i plików Cookies

 

Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.

 

 

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel